28, آوریل 2019
قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق‌نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است.