23, ژانویه 2019
پرداخت حق شارژ ساختمان بصورت ماهانه الزامی است.
طبق ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها، پرداخت حق شارژ ساختمان بصورت ماهانه الزامی است،چه از آن استفاده بشود چه اینکه خالی بماند. حق شارژ و […]