شرایط دریافت مستمری بازماندگان چگونه است؟

شرایط دریافت مستمری بازماندگان براساس ماده 80 قانون تأمین اجتماعی پس از فوت بازنشسته یا فردی که بر اساس قانون، بازماندگانش مشمول دریافت مستمری بازماندگان هستند، وراث وی می توانند…
ادامه مطلب

چه کسانی واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان هستند؟

بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از :١ – عیال دائم بیمه ­شده متوفی ٢ – شوهر بیمه ­شده زن مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل…
ادامه مطلب