30, ژانویه 2019
آیا به قراردادهای 6 ماهه با پیمانکاران حق سنوات تعلق میگیرد ؟
حق سنوات قراردادهای پیمانی کسب کنم. آیا به قراردادهای 6 ماهه با پیمانکاران حق سنوات تعلق میگیرد یانه؟