رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

20, آوریل 2019
عدم مشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی سرپرست- رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدممشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی‌سرپرست‌رأی وحدت رویه شماره 8.60 (‌صفحه 21)‌روزنامه رسمی شماره […]
22, آوریل 2019
راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری(براساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری):
گروه حقوقی عدالت جویان تقدیم حضورتان می‌کند: 1- برگ دادخواست: 1-1(بر اساس ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان […]